Utilizatori online: 0 online , 32767 total | Tema website
| Ora curentă:
"Întotdeauna alături de tine"
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 20890
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ – AUTORIZAŢIE NR. SV 203
Proiecte:
 

 

Fondul Social European

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare ”, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității.

Titlul proiectului: „Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate

Contract POCU/827/5/2/140601, Cod Smis 2014+: 140601

 

Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”

POCU/827/5/2/140601

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiectivul general al proiectului vizeaza reducerea numarului de persoane aflate în risc de sărăcie si creșterea calității vieții pentru 252 de persoane, din care 70 persoane cu dizabilitati si 10 persoane de entie roma de pe teritoriul GAL Valea Siretului de Jos, județul Suceava, prin implementarea unei set integrat de activități, centrate pe dezvoltarea economica si sociala a comunei.

 

Rezultate așteptate:

- informarea si constientizarea comunitatii prin implementarea unor campanii specifice,

- operationalizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoanele cu dizabilități în comuna Dumbrăveni, înființat prin LEADER

- furnizarea de servicii medico-sociale pentru 126 de persoane, dintre care 70 cu dizabilitati,

- furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala pentru 252 de persoane,

- furnizarea de cursuri de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului pentru 126 de persoane,

- finanțarea cu 25.000 euro/proiect a 12 proiecte antreprenoriale la nivelul comunitatii în domenii non-agricole

- încadrarea într-un loc de muncă a 63 de persoane din grupul țintă

 

Beneficiarul proiectului: Comuna Dumbrăveni, str. Principală nr. 2179, tel:  0230.245.048, email: primariadumbravenisv@yahoo.com, www.comuna-dumbraveni.ro

Partener 1: Asociația ,,Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos”

Partener 2: Sindicatul Liber Independent Telecomunicații ,,Bogdan Vodă”

 

Valoarea totală a proiectului: 4.807.136,86 lei

Valoarea cofinanțării UE: 4.566.780,03 lei

 

Durata proiectului: 01.03.2021 – 29.12.2023

Copyright © 2022 Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii "Bogdan Vodă" Suceava. Toate drepturile rezervate.
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid RSS
RSS
blue